National grants (UMPhST as coordinator)

Nr.

First name

Last  name

Competition

Project title

1

Minodora

Dobreanu

CNFIS-FDI-2018-0567

Promote excellence research at the University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș
Impulsionarea cercetării de excelență în Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

2

Minodora

Dobreanu

UEFISCDI
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0734

Experimental development of a predictive genetic multiplex microarray model usable as a tool for atherosclerotic coronary artery disease genetic risk profile determination in the Romanian population
Dezvoltarea unui model experimental de predictie genetica microarray multiplex ca instrument in determinarea profilului de risc genetic pentru boala coronariana aterosclerotica in populatia romaneasca

3

Claudia Violeta

Bănescu

UEFISCDI
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1076

Rapid high resolution melting multiplex method for the analysis of FLT3, NPM1 and DNMT3A gene mutations in acute myeloid leukemia
Metoda rapida high resolution melting multiplex pentru analiza mutațiilor genelor FLT3, NPM1 și DNMT3A în leucemia acută mieloidă

4

Silvia

Imre

UEFISCDI
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0115

Chromatographic profiling of chemically related impurities - spin-off “analytical solutions”
Profilarea cromatografica a impuritatilor inrudite chimic - "solutii analitice" de tip spin-off

5

Cristina Oana

Mărginean

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0766

The development of an innovative diagnostic guide of obese child through genetics, anthropometric, bioimpedance and ultrasound assessment
Elaborarea unui ghid inovator de diagnostic al copilului obez prin evaluare genetică, antropometrică, de bioimpedanță și ecografică

6

Mark Anthony

Slevin

MECS-ANCSI
POC-A1-A1.1.4-E-2015

C-reactive protein therapy for stroke-associated dementia
Terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței linics cu atacul vascular cerebral ischemic (c-Reactive Protein therapy for stroke-associated dementia).

7

Dan

Simionescu

MECS-ANCSI
POC-A1-A1.1.4-E-2015

Tissue engineering technologies for cardiac valve regeneration
Tehnologii de inginerie tisulara pentru regenerarea valvelor cardiace

8

Alexandru

Șchiopu

PN-III-CERC-CO-PED-2016
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1868

Development and validation of a highly efficient laboratory system for testing new therapies against myocardial infarction
Dezvoltarea și validarea unui sistem de laborator de inalta eficienta pentru testarea de noi terapii împotriva infarctului miocardic

9

Mark

Slevin

IDEI
PN-II-ID-PCE-2012-4-0133

Neuroprotection and angiogenesis: new molecular factors and potential therapy applications (NeGenT)
Neuroprotectie si angiogeneza: noi factori moleculari si sisteme de administrare cu aplicare potential terapeutica (NeGenT)

10

Alina

Șerban

UEFISCDI
PN-III-P1-1.1-TE-2016-0382

Inner current input blocked by hyperpolarization (If) - a new approach in isolated atrial fibrillation therapy
Blocarea curentului spre interior activat de hiperpolarizare (If) – o nouă abordare în terapia fibrilației atriale izolate

11

Dan

Simionescu

PCCE
PN-II-ID-PCCE-2-0036

Stem cell seeded collagen scaffolds for heart valve replacement 

 

National grants (UMPh as partner)

Nr.

First name

Last  name

Competition

Project title

1

Hajnal

Kelemen 

UEFISCDI
PN-III-CERC-CO-PTE-2016-0115

Technology for the production of high-purity, light-weight bio-compatible alloys in an inert atmosphere using levitation
Instalație pentru obținerea prin levitație în atmosferă inertă a aliajelor bio-compatibile ușoare de înaltă puritate

 

Internal grants

Nr.

First name

Last  name

Competition

Project title

1

Alexandra

Lazar

2018

Evaluation of lipid emulsion in the prevention of cardiac toxicity induced by Local Anesthetics - Lidocaine and Ropivacaine - and establishing its role in the energetic support of the myocardial cell
Evaluarea emulsiei lipidice în prevenția toxicității cardiace indusă de Anestezicele Locale – Lidocaina și Ropivacaina- și stabilirea rolului său în susținerea energetică a celulei miocardice

2

Anca-Elena

Negovan

2018

Identification of the impact of some gene polymorphisms of the carcinogenesis mechanisms on the gastric lesions in order to define predictors for the susceptibility to neoplasia
Identificarea impactului unor polimorfisme genice ale mecanismelor carcinogenezei asupra leziunilor gastrice în vederea definirii unor predictori pentru susceptibilitatea la neoplazie

3

Erzsebet

Varga

2017

Experimental research and exploitation of medicinal plants used in veterinary medicine
Cercetări experimentale și valorificarea plantelor medicinale utilizate în medicina veterinară

4

Adela

Boila

2017

Molecular reclassification of thyroid papillary carcinomas into BRAF-like and RAS-like subtypes: differential patient management based on tumor genotype
Reclasificarea moleculară a carcinoamelor papilare tiroidiene în subtipuri BRAF-like şi respectiv RAS-like: un management diferenţiat al pacienţilor în funcţie de genotipul tumoral

5

Claudiu

Mărginean

2017

Clinical implications of FTO rs9939609, LEPR rs1137101 and IL6174C-G polymorphisms in determining newborn obesity risk
Implicaţii clinice ale polimorfismelor FTO rs9939609, LEPR rs1137101 şi IL6 174C-G în determinarea riscului de obezitate la nou născut

6

Corneliu 

Tănase

2017

Microbiological activity of natural aromatic compounds separated from secondary resources through the biorefinition process
Activitatea microbiologică a unor compuși naturali cu structură aromatică separați din resurse secundare prin procesul de biorafinare

7

Krisztina

Martha

2017

Determination of the genetic substrate and study of associated dento-alveolar and skeletal changes in non-syndrome dental hypotony
Determinarea substratului genetic și studiul modificărilor dento-alveolare și scheletale asociate în hipodonția dentară non-sindromică

8

Simona

Cernea

2016

The role of leptin and leptin resistance in depression and nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes
Rolul leptinei șI al leptinorezistenței în depresia și în boala ficatului gras nonalcoolic din diabetul zaharat de tip 2

9

Monica

Szabo

2016

Clinical and paraclinical comparison of the metabolic status of different Roma groups
Evaluarea comparativă prin metode clinice și paraclinice a statusului metabolic al diferitelor grupe de etnie romă

10

Camil

Vari

2016

Aromatase inhibitors with dopant substances. Experimental model in male rat
Inhibitorii de aromatază cu substanțe dopante. Model experimental la șobolanul mascul

11

Septimiu

Voidăzan 

2016

Metabolomics of nanoparticles toxicity - multidisciplinary approach
Metabolomica toxicității nanoparticulelor - abordare multidisciplinară

12

Mariana

Tilincă

2016

Perioperative evaluation of inflammatory markers in obese and normoponderal patients with large joint arthrosis
Evaluarea perioperatorie a unor markeri inflamatori la pacienți obezi și normoponderali cu artroza articulațiilor mari

13

Nicoleta

Todoran

2016

Development of drug films for dermal and transdermal therapy
Dezvoltarea de filme medicamentoase pentru terapie dermică și transdermică

14

Nicoleta

Todoran

2016

New associations of active substances in films for dermal and transdermal therapy. Optimization by factorial analysis of kinetics of in vitro release (synthetic vs. biological membranes)
Noi asocieri de substanţe active în filme pentru terapie dermică şi transdermică. Optimizarea prin analize factoriale a cineticii de cedare in vitro (membrane sintetice vs. biologice)

15

Claudiu

Mărginean

2016

The role of maternal genetic determinism in child obesity, correlated with bioimpedance and anthropometric measurements
Rolul determinismului genetic al mamei in obezitatea copilului, corelat cu masuratori de bioimpedanta si antropometrice

16

Emoke

Horvath 

2016

Morphological and molecular study of polyunsaturated fatty acids (Omega 3) neuroprotective and neuroregenerative mechanism of in experimentally induced cerebral ischemia
Studiul morfologic și molecular al mecanismului neuroprotectiv și neuroregenerativ al acizilor grași polinesaturați (Omega 3) in ischemia cerebrală indusă experimental 

17

Septimiu

Voidăzan

2016

Metabolism of nanoparticle toxicity - multidisciplinary approach
Metabolomica toxicității nanoparticulelor - abordare multidisciplinară

18

Mariana

Tilincă

2016

Perioperative evaluation of inflammatory markers in obese and normoponderal patients with large articular arthrosis
Evaluarea perioperatorie a unor markeri inflamatori la pacienți obezi și normoponderali cu artroza articulațiilor mari

19

Răzvan Constantin

Șerban

2015

Evaluation of the mechanisms involved in atrial fibrillation in the early phase of acute myocardial infarction with ST segment elevation and after cardiac surgery
Evaluarea mecanismelor implicate în apariția fibrilației atriale în faza precoce a infarctului miocardic acut cu supradenivelare de segment ST și post-chirurgie cardiacă

20

Anca

Georgescu 

2015

Clinical relevance of cytokine encoding genomic polymorphisms (IL-6, IL-10, TNFALFA), cellular receptors (CD14, TREM-1, TLR4) and PAI-1 in SEPSIS
Relevanța clinică a polimorfismelor genelor codante ale citokinelor (IL-6, IL-10, TNFALFA), receptorilor celulari (CD14, TREM-1, TLR4) și PAI-1 în SEPSIS

21

Ionela

Pașcanu

2015

The role of visfatin, RBP4 (retinol binding protein4) and gene polymorphisms in the pediatric obese and overweight pediatric population
Rolul visfatinei, al RBP4 (retinol binding protein4) și al unor polimorfisme genice în populația pediatrică cu obezitate și exces ponderal

22

Mihai

Vartolomei 

2015

Fascin 1 a possibly new biomarker in prostate adenocarcinoma
Fascin 1 un eventual nou biomarker în adenocarcinomul de prostată

23

Voichița

Sârbu 

2015

The role of genetic polymorphisms in etiopathogenesis and the evolution of pulmonary thromboembolism; correlations with the new serum biomarkers and echocardiographic parameters of the right ventricular function
Rolul polimorfismelor genetice în etiopatogeneza și evoluția trombembolismului pulmonar; corelații cu noii biomarkeri serici și parametrii ecocardiografici ai funcției ventriculului drept

24

Zsolt

Gall

2015

Study of the possible "anti-epileptogenic" effect of lacosamide
Studierea efectului "antiepileptogen" posibil al lacosamidului

25

Cristina

Blesneac

2015

Genotypic phenotype correlation at children with hypertrophic cardiomyopathy
Corelatia genotip-fenotip la copiii cu cardiomiopatie hipertrofica

26

Tivadar jr.

Bara

2015

Research on the role of aristolochic acid in gastric carcinogenesis, evaluated in frozen sections of the peritumoral mucosa of the resected stomach
Cercetări privind rolul acidului aristolochic în carcinogeneza gastrică, evaluat în secţiuni congelate din mucoasa peritumorală a stomacului rezecat

27

Tudor Sorin

Pop

2015

Increasing performance in diagnostic and clinical protocol of patients with coxarthrosis, by correlating some clinical and paraclinical parameters
Cresterea performantei in protocolul diagnostic si clinic al pacientilor cu coxartroza, prin corelarea unor parametri clinici si paraclinici

28

Ioan

Tilea

2015

Predictive non-dipper markers in essential HTA
Markeri predictivi non-dipper in HTA esentiala

29

Carmen

Căldăraru

2015

Anemia in chronic kidney disease - the role of Hepcidin
Anemia in boala renala cronica - rolul Hepcidinei

30

Mihai

Capilna

2015

HPV genotypes in cervical cancer
Genotipuri HPV in cancerul de col uterin

31

Simona

Gurzu

2014

Molecular features of incipient and advanced gastric cancer on operative parts and endoscopic linicsn resections in patients in Eastern Europe and Japan
Particularităţi moleculare ale cancerului gastric incipient şi avansat, pe piese operatorii şi rezecţii endoscopice linicsn, la pacienţi din Europa de Est şi Japonia

 

Projects granted by industry

Nr.

First name

Last  name

Competition

Project title

1

Rodica

Bălașa

2017-2018 (Merck)

The role of cytokines in multiple sclerosis / autoimmune immunogenesis and the evaluation of immunomodulatory therapy by biomarkers
Rolul citokinelor în imunogeneza sclerozei multiple /encefalomielitei autoimune și evaluarea terapiei imunomodulatoare prin biomarkeri

2

Adrian

Man

2016

Quantitative determination by real-time PCR of two vaginal Lactobacillus species following probiotic treatment (LactoGen)

3

Szabolcs

Szatmari

2016

Study of sleep correlations, circadian biology and neurocognitive performance in diabetic patients with major depressive disorder
Studiul corelațiilor privind somnul, biologia circadiană și performanțele neurocognitive la pacienții diabetici cu tulburare depresivă majoră

 

PhD studies

Nr.

First name

Last  name

Year

Project title

1

Ștefan-Adrian

Martin

2019

Cross-country sports training: new alternative methods to improve sports results (sport)
Pregătire sportivă în schiul fond: noi metode alternative de îmbunătățire a rezultatului sportiv (sport)

2

Mădălina

Anciuc

2019

Study of ABCA3, SPFTB and SFTPC gene variants - involved in surfactant synthesis in neonates with respiratory distress syndrome
Studiul variantelor genelor ABCA3, SPFTB ȘI SFTPC - implicate în sinteza surfactantului la nou-născuții cu sindrom de detresă respiratorie

3

Ștefan Adrian

Martin

2018

The effect of creatinine in changing the water status and tolerance to thermal stress during the sport effort below the maximum
Efectul creatininei în modificarea statusului hidric și al toleranței la stres termic pe parcursul efortului sportiv sub maximal

4

Amalia

Miklos

2018

Evaluation of reproductive toxicity of selective androgen receptor modulators (MRSA) on animal doping model, by means of FSH and LH determination
Evaluarea toxicității reproductive a modulatorilor selectivi ai receptorilor androgenici (SARM) pe model de dopaj animal, prin intermediul determinării FSH și LH

5

Florin

Tripon

2018

The role of MCM7 gene variants in the susceptibility, prognosis and treatment of acute myeloid leukemia
Rolul varantelor genice ale genei MCM7 în susceptibilitatea, prognosticul și tratamentul leucemiei acute mieloide

6

George Andrei

Crauciuc

2018

Identification of changes in the GATA4 gene in congenital heart disease of structural type by Sanger sequencing
Identificarea modificărilor de la nivelul geneiGATA4 în afecțiunile cardiace congenitale de tip structural prin secvențiere Sanger

7

Maria Oana

Mărginean

2018

The role of genomics and inflammatory markers in the determinism of gastritis in children
Rolul genomicii și a markerilor inflamatorii în determinismului gastritelor la copil

8

Ionela Anca

Pintea

2018

Study of resistance phenotypes and genotypes expressed by Gram-negative germs of the Enterobacteriaceae family and their distribution in the hospital and community environment
Studiul fenotipurilor și genotipurilor de rezistență exprimate de germeni Gram-negativi din familia Enterobacteriaceae și distribuția lor în mediul spitalicesc și comunitar

9

Cristina

Somkereki

2018

Assessing the incidence of persistence / progression and efficacy of subclinical contrast nephropathy prophylaxis in patients undergoing percutaneous coronary intervention
Evaluarea incidenței persistenței/progresiei și eficienței profilaxiei nefropatiei de contrast subclinice la pacienții supuși unei intervenții coronariene percutane

10

Alina

Bogliș

2018

Detection of variations in the number of children at the level of 3p26.3, 8p23.1 and 9p24 by the Real-Time PCR method in patients with intellectual disability
Depistarea variațiilor numărului de copii de la nivelul 3p26.3, 8p23.1 și 9p24 prin metoda Real-Time PCR la pacienții cu dizabilitate intelectuală

11

Laszlo-Istvan

Baba

2018

Quantitative determination of cannabinoid CB1 receptors in adipose tissue, following the administration of modern antipsychotics
Determinarea cantitativă a receptorilor CB1 canabinoidici din țesut adipos, în urma administrării antipsihoticelor moderne

12

Lavinia

Berța

2018

Antitumor activity of some polyoxo tungsten complexes
Activitatea antitumorală a unor complecși polioxowolframici

13

Ruxandra

Ștefănescu

2018

Tribulus terrestris sterolic saponosides - stimulants of sports performance and metabolic modulators in diabetes
Saponozidele sterolice Tribulus terrestris - stimulatoare ale performanței sportive și modulatoare metabolice în diabetul zaharat

14

Amalia

Miklos

2018

Analytical evaluation of selective androgen receptor modulators
Evaluarea analitică a modulatorilor selectivi ai receptorilor androgenici

15

Diana Elena

Opincariu

2018

The role of new serum and imaging biomarkers in predicting the risk of acute coronary syndrome
Rolul noilor biomarkeri serici și imagistici în predicția riscului de sindrom coronarian acut

16

Ioan Florin

Ferenț

2018

Impact of the use of bioresorbable stents in the interventional therapy of atherosclerotic coronary stenoses
Impactul utilizării stenturilor bioresorbabile în terapia intervențională a stenozelor coronariene aterosclerotice

17

Kinga

Pal

2018

Quantification of coronary plaque vulnerability markers using multislice CT angiography
Cuantificarea markerilor de vulnerabilitate a plăcilor coronariene cu ajutorul angio CT multislice

18

Szilamer

Korodi

2018

Predictive imaging and inflammatory markers in the prevention of recurrent atrial fibrillation after pulmonary veins isolation by electroanatomic mapping
Markerii predictivi imagistici și inflamatorii în prevenirea recurențelor fibrilației atriale după izolarea venelor pulmonare prin mapping electroanatomic

19

Alexandra

Stănescu

2018

New imaging markers based on CT / NMR hybrid 3D models for myocardial post-infarct viability research
Noi markeri imagistici bazați pe modele tridimensionale hibride CT/RMN pentru cercetarea viabilității miocardice postinfarct

20

Victoria Ancuța

Rus

2018

The role of nutritional factors in cardiovascular diseases
Rolul factorilor nutriționali în bolile cardiovasculare

21

Norbert Arpad

Szekeres

2018

Correlations between angio CT aspects in the iliac arteries and impairment of erectile function
Corelații între aspectele angio CT la nivelul arterelor iliace și afectarea funcției erectile

22

Emese

Rapolti

2018

Iliac calcium score as predictive marker of the severity of chronic osteotomy
Scorul de calciu iliac ca marker predictiv ai severității arteriopatiei cronice olbliterante

23

Alexandra Mihaela

Rațiu (Dobra)

2018

Three-dimensional imaging models for the characterization of coronary artery plaques associated with increased infarct risk
Modele imagistice tridimensionale pentru caracterizarea plăcilor coronariene asociate cu risc crescut de infarct

24

Laura

Jani

2018

Identifying and tracking vulnerable coronary plaque using new imaging methods for the primary prevention of acute myocardial infarction
Identificarea și urmărirea plăcii coronariene vulnerabile cu ajutorul noilor metode de imagistică în vederea prevenției primare a infarctului miocardic acut

25

Zsuzsanna

Jeremias

2018

Correlations between iliac calcium score and severity of peripheral arterial disease
Corelații între scorul de calciu la nivel iliac și severitatea afecțiunii arteriale periferice

26

Nora

Raț

2018

New imaging markers in cardiovascular diseases
Noi markeri imagistici în bolile cardiovasculare

27

Andras

Mester

2018

Vulnerability markers of intrastent restenosis lesions determined by angio CT, VH-IVUS and OCT
Markeri de vulnerabilitate a leziunilor din restenoza intrastent determinate prin angio CT, VH-IVUS și OCT

28

Florin

Tripon

2017-2020

Study of genetic factors involved in the susceptibility, prognosis and treatment of acute myeloid leukemia
Studiul factorilor genetici implicați în susceptibilitatea, prognosticul și tratamentul leucemiei acute mieloide

29

Gabriel

Popescu

2015-2018

Clinical, immunohistochemical and experimental evaluation of anatomical fistulae in colorectal surgery
Evaluarea clinică, imunohistochimică și experimentală a fistulelor anatomice în chirurgia colorectală

30

Cosmin

Rugină

2016-2019

Impact of maternal diet on anthropometric, biological and proinflammatory status in mother and newborn
Impactul dietei materne asupra statusului antropometric, biologic și proinflamator la mamă și nou născut

31

Silvia-Elisabeta

Lupu 

2012-2016

Echocardiographic evaluation of left atrial size and function in patients with heart failure and resynchronization therapy
Evaluarea ecocardiografică a dimensiunilor și funcțiilor atriului stâng la pacienții cu insuficiență cardiacă și terapie de resincronizare

32

Hunor

Farkas

2014-2018

Serological markers in higher digestive tract diseases related to acid secretion
Markerii serologici în bolile tractului digestiv superior legate de secreția de acid

33

Ruxandra

Ștefănescu 

2014-2018

Study of the efficacy of some phytochemical compounds in changes caused by hyperglycemia
Studiul eficacității unor compuși fitochimici în modificările cauzate de hiperglicemie

34

Adina

Huțanu

2014-2018

Immunological markers in stroke; their role in assessing the degree of neuronal destruction and disease progression
Markeri imunologici în AVC; rolul lor în evaluarea gradului de distrucţie neuronală şi evoluţiei bolii

35

George Valeriu

Moldovan

2015-2019

Genetic markers in familial hypercholesterolemia
Markeri genetici în hipercolesterolemia familială

36

Andrei

Crauciuc

2017-2020

Genetic aspects of congenital heart defects
Aspecte genetice în defectele septale cardiace congenitale

37

Lenard

Farczadi

2018

Development of LC-MS methods for detection of human and veterinary drugs
Dezvoltarea unor metode LC-MS pentru detectarea unor medicamente de uz uman si veterinar

38

Alina

Bogliș

2017-2020

Study of genetic mutations in intellectual disability in patients with multiple congenital abnormalities
Studiul mutațiilor genetice în dizabilitatea intelectuală la pacienții cu anomalii congenitale multiple

39

Lorena

Meliț

2018

Clinical-paraclinical, histological and genetic correlations for Helicobacter pylori-induced gastritis in children
Corelații clinico-paraclinice, histologice și genetice în cazul gastritelor determinate de Helicobacter pylori la copii

40

Maria Oana

Mărginean

2018

The role of microARN correlated with inflammatory markers in child and adult gastritis
Rolul microARN corelat cu markerii inflamatori în gastritele copilului și adultului

41

Emoke

Almasy

2018

Evaluation of lymphangiogenesis and oxidative stress in sepsis
Evaluarea limfangiogenezei și stresului oxidativ în sepsis

42

Istvan

Mihaly

2018

Development of a new therapy through deep brain stimulation for the treatment of temporal lobe epilepsy
Dezvoltarea unei terapii noi prin stimulare cerebrală profundă pentru tratamentul epilepsiei de lob temporal

43

Robert Alexandru

Vlad

2018

Analytical assessment of canabidiol from different pharmaceutical forms
Evaluarea analitică a canabidiolului din diferite forme farmaceutice

44

Andreea

Alucăi Badea

2018

The impact of suPAR as a biomarker in severe infectious diseases
Impactul suPAR ca biomarker în boli infecțioase severe

Student  groups

Nr.

First name

Last  name

Year

Project title

1

Ionela

Cotoi

2018-2019

Sort peripheral blood lymphocytes and monocytes using the FACS Area III sorter
Sortarea limfocitelor și monocitelor din sânge periferic, utilizand sorterul FACS Aria III

2

Tudor

Boghitoiu

2018-2019

Confocal microscopy study of the effect of various genotoxic variants on various cell populations
Studiul prin microscopie confocala a efectului diverselor genotoxice asupra diverselor populatii celulare

3

Bogdan

Manescu

2018-2019

Flow cytometry study of T cells secretory capacity  post Ficoll Paque separation
Studiul prin citometrie în flux al capacității secretorii a Ly T post separare Ficoll Paque

4

Paul-Adrian

Călburean

2016-2017

Impact of beta-blocker medication on the risk of sudden cardiac death in the acute phase of acute ST segment elevation myocardial infarction
Impactul medicației beta-blocante asupra riscului de moarte subită cardiacă în faza acută a infarctului miocardic acut cu supradenivelare de segment ST

5

Bogdan

Manescu

2017

Flow cytometry study of viability of PBMC post Ficoll Paque separation
Studiul prin citometrie in flux al viabilitatii PBMC post separare Ficoll Paque

6

Georgiana

Șerban

2017

Study of various PBMC separation methods in density gradient
Studiul diverselor metode de separare PBMC in gradient de densitate

7

Monica

Vuță

2018-2019

Sort peripheral blood lymphocytes and monocytes using the FACS Area III sorter
Sortarea limfocitelor și monocitelor din sânge periferic, utilizând sorterul FACS Aria III

 

CCAMF consultance for grant application

Nr.

First name

Last name

Project title

1

Cristina

Bica

Complex study of new salivary biomarkers for quantification of oxidative stress, integrated gene research and its impact on the early severe S-ECC childhood
Studiu complex al unor noi biomarkeri salivari pentru cuantificarea stresului oxidativ, integrat, cercetării substratului genetic şi impactului acestuia în caria severă precoce a copilăriei S-ECC

2

Ildiko Krisztina

Martha 

Clinical implications of WNT10A, PAX9, MSX1, BMP4, BMP2 and AXIN2 polymorphisms in non-syndromic dental hypotonia
Implicaţii clinice a polimorfismelor genelor WNT10A, PAX9, MSX1, BMP4, BMP2 si AXIN2 în hipodonţia dentară non-sindromică

3

Radu

Neagoe

RODI (Romanian Obese Diabetes) - Generating a cohort dedicated to the identification of adipose tissue microbiota in obese patients with and without associated diabetes mellitus - prospective study
RODI (Romanian Obese Diabetes) - Generarea unei cohorte dedicate identificării microbiotei țesutului adipos la pacienții obezi cu și fără diabet zaharat asociat - studiu prospectiv

4

Elena

Moldovan

The genetic profile of the newborn with congenital heart malformation
Profilul genetic al nou-născutului cu malformaţie congenitală de cord

5

Carmen

Duicu

The role of gene polymorphisms MDR1, SXR, NPHS1 and ANGPTL4 in the diagnosis and personalized therapy of children with idiopathic nephrotic syndrome
Rolul polimorfismelor genice MDR1, SXR, NPHS1 si ANGPTL4 în diagnosticul și terapia personalizată a copiilor cu sindrom nefrotic idiopatic

6

George Valeriu

Moldovan 

The incidence of genetic mutations involved in the occurrence of familial hypercholesterolaemia
Incidenţa mutaţiilor genetice implicate în apariţia hipercolesterolemiei familiale

7

Anca

Negovan

Clinical-pathological study and BRAF V600E and KRAS G12D gene mutations in neoplastic precursor lesions and colon cancers
Studiu clinicopatologic și al mutaţiilor genelor BRAF V600E și KRAS G12D în leziunile precursoare neoplazice și cancerele de colon

8

Anca

Mare

Correlation of point mutations at the ERG11 gene with azole resistance of Candida spp.
Corelarea mutaţiilor punctiforme la nivelul genei ERG11 cu rezistenţa la azoli a tulpinilor de Candida spp.